โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา