โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming) หัวข้อบรม : Android Programming ขั้นพื้นฐาน วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ วันที่อบรมหลักสูตร : 16-18 มิถุนายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน