โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ภาพการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro  ให้แก่นักศึกษา หมู่เรียน จว.น.56 ศ4.1 สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21  ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณกฤษณ์ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


รูปภาพจากอัลบัม : ภาพการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro