หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

ภาพการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro  ให้แก่นักศึกษา หมู่เรียน จว.น.56 ศ4.1 สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21  ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณกฤษณ์ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ