โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel" วิทยากรโดย นายธีระพงษ์ ใจคำมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน จว.น.57 ค4.1 ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน วันที่ 18 เมษายน 2560 เลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ขั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel