โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การออกแบบกราฟิก-สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator/Photoshop


หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia) หัวข้อบรม : การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator / Photoshop วิทยากร : คุณสุริยัน หมอยา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่อบรมหลักสูตร : 7-9 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การออกแบบกราฟิก-สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator/Photoshop