โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การประยุกต์ใช้ Microsoft Word ในการทำงาน


นายอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร หลักสูตร โปรแกรมพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน ให้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การประยุกต์ใช้ Microsoft Word ในการทำงาน