โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  " ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา" โดยวิทยากรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิ๊กดูรูปทั้งหมด


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา