โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ถ่ายทอดสด พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดสด พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 


รูปภาพจากอัลบัม : ถ่ายทอดสด พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่