โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส์”


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำรวจพื้นที่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประมวลผล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม


รูปภาพจากอัลบัม : สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส์”