โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ระยะที่ 2)


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำโดย นายมารุต เปี่ยมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ระยะที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนผลงานวิชาการ และก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ระยะที่ 2)