โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ 
ซึ่งสามารถลงทะเบียนและเข้าสอบ ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 18-22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา


รูปภาพจากอัลบัม : บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online