หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online

บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ในการสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ 
ซึ่งสามารถลงทะเบียนและเข้าสอบ ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 18-22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

    slot 5000 pgsoft

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ