โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดน ในพื้นที่จำหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัด และนักศึกษา จึงได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๖๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ


รูปภาพจากอัลบัม : เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี