โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ขอเชิญชวนนักศึกษา ชาวราชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด


ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกแบบประกวด ตราสัญลักษณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางความคิด ซึ่งจะนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รู้จักสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 


รูปภาพจากอัลบัม : ขอเชิญชวนนักศึกษา ชาวราชภัฏเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด