สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 หัวข้อ "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom" หลักสูตรสำหรับอาจารย์ (จำนวน 6 ชั่วโมง) วิทยากรโดย : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์