โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมคณะบุคลากรดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน