โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน


อาจารย์อำนาจ  โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน