โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developer


           ขอเชิญ นักศึกษาและอาจารย์ทุกสถาบัน ลงทะเบียนอบรมที่เชียงใหม่ 26-27 พฤษภาคม 2018 !! ทาง Oracle Corporation(Thailand) ขอเชิญอบรมในโครงการ Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques For Enterprise Developer จัดโดยความร่วมมือของ Oracle กับ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และหน่วยงาน Thaitechnet (Oracle Academy Community)
- เรียนรู้เรื่องของ Oracle Database 12c Admininistration
- การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Nosql ร่วมกับ Oracle
- การใช้เทคนิค Information Life Cycle Management และการใช้ภาษา Pyhton ร่วมกับ Oracle Database 12c

อบรมวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2018 (9.00-16.00 น.) ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำหรับการลงทะเบียนดูได้ที่www.thaitechnet.com/oracle_north2018 และ Fanpage: THAITECHNET อีเมล์ oracle@thaitechnet.com