สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี อาจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 


รูปภาพจากอัลบัม : ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา