หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ในวันอังคารที่ 18 ธ.ค. นี้ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 เวลา 08.30-16.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ