โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ในวันอังคารที่ 18 ธ.ค. นี้ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 เวลา 08.30-16.00 น.


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ