หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์

สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์


ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร "สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์" (3 ชั่วโมง) วิทยากรโดย คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ