โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์


ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร "สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์" (3 ชั่วโมง) วิทยากรโดย คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์