โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวต้อนรับคุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล วิทยากรในโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง "การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น" เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน