สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวเปิดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences) หัวข้ออบรม : Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย : คุณรัตนา สุวรรณวิชนีย์ วันที่อบรมหลักสูตร : 26-28 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 3 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ