โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน หัวข้ออบรม : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ วันที่อบรมหลักสูตร : 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database