โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-Fundamentals Microsoft Excel 2013


การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน หัวข้อ อบรม : Fundamentals Microsoft Excel 2013 วิทยากร : อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ วันที่อบรมหลักสูตร : 22 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 1 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-Fundamentals Microsoft Excel 2013