โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย วิทยากร


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย หัวข้ออบรม : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์ วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย วิทยากร