โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี วิทยากรโดย คุณกมลวรรณ เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 -16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี