โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บุคลากรสำนักดิจิทัลฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกีฬา


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักดิจิทัลฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกีฬา รายงานผลฯ เพื่อเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" โดยมี อาจารย์ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร และ ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : บุคลากรสำนักดิจิทัลฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกีฬา