โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ" ภายใต้กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ (KM)


ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ "การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ" ภายใต้กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ (KM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ นักเอกสารสนเทศ บรรยายหัวข้อ "การบริการเชิงรุกทำอย่างไร" และ คุณสุวิชา ศรีวิชัย นักบรรณารักษ์ บรรยายหัวข้อ "บริการเชิงรุก" สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ" ภายใต้กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ (KM)