โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การนำเสนอโครงการ Oracle Academic และ Oracle Campus Wide


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับทีมงาน จากบริษัท ออราเคิล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ Oracle Academic และ Oracle Campus Wide ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : การนำเสนอโครงการ Oracle Academic และ Oracle Campus Wide