โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” จากท่านวิทยากร คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น