โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 และ INC12 เพื่อใช้ในการสอบ Pre-test Tell me more ช่วงที่ 2


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 และ INC12 เพื่อใช้ในการสอบ Pre-test Tell me more ช่วงที่ 2 (เฉพาะนักศึกษา) ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 และ INC12 เพื่อใช้ในการสอบ Pre-test Tell me more ช่วงที่ 2