โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนกว่า 180 คน ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสำนัก และศึกษาการใช้บริการพื้นฐานต่างๆ ภายในสำนักฯ และส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่