โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (it Exit-Exam) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560


วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (it Exit-Exam) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (it Exit-Exam) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560