โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักฯ ทั้งหมดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท


รูปภาพจากอัลบัม : การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)