สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (E-Personal)


นายชลิต โปธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (E-Personal) โดยมีคุณกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (E-Personal)