สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ดำหัวผู้บริหารสำนักฯ


วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันสระเกล้าดำหัว อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการฯ ณ ห้องชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : ดำหัวผู้บริหารสำนักฯ