โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพ


อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนสำนักดิจิทัลฯ ในการเข้ารับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพ