หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพ

รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพ


อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนสำนักดิจิทัลฯ ในการเข้ารับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ