โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประกาศยกเลิก หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปภาพจากอัลบัม : ประกาศยกเลิก อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ