สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


NDX-Northern Digital Expo 2017


เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "Northern Digital Expo 2017" รวมสุดยอดเทคโนโลยีลำ้สมัยเปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท ในฐานะเจ้าภาพร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการ SME, OTOP และการรับสมัครงานของนักศึกษาด้านไอที ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างเครือข่ายตวามร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยมีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท


รูปภาพจากอัลบัม : NDX-Northern Digital Expo 2017