โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองฯ 2560


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2560 โดยได้ร่วมในการแข่งขันการทำลาบพื้นเมือง และการประกวดขบวนแห่ที่มีการแต่งกายพื้นเมืองดีเด่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นและเป็นการสืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงความเคารพนับถือ ต่อครูบาอาจารย์ และขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทย ให้คงไว้สืบไป เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองฯ 2560