โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัย หัวข้ออบรม : การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย วิทยากรโดย : ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว วันที่อบรมหลักสูตร : 28-29 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 2 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย