สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนัก เป็นตัวแทนในการเข้ารับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (กลุม C) เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพจากอัลบัม : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน