โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและกล่าวปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การอบรมการนำเสนอผลงาน โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint วิทยากรโดย คุณอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน