โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคุณพรศักดิ์ ทูปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมทีมบริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ