โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


บุคลากรสำนักฯ พร้อมใจกันร่วมสระเกล้าดำหัว อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารสำนักฯ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


รูปภาพจากอัลบัม : สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา