โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน


อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการดำเนินงาน โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน