โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ผศ.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา