สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


จัดกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 โครงการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : จัดกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560