โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน IT Exit-Exam


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน IT Exit-Exam